FROMISEM logo FROMISEM FR
Logo CNCSIS si Universitatea din Craiova

PREZENTARE

TIPOLOGIA ÎMPRUMUTURILOR LEXICALE DIN LIMBA FRANCEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ. FUNDAMENTE TEORETICE, DINAMICĂ ŞI CATEGORIZARE SEMANTICĂ (FROMISEM)

Împrumuturile lexicale formează un spaţiu fertil de studiu care implică un contact între mai multe sisteme lingvistice, culturi, identităţi spirituale. Fondul lexical neologic al limbii române, studiat în mod constant de lingviştii români, este extrem de bogat şi de eterogen. Fizionomia latină a limbii române, afinităţile spirituale care ne leagă de romanitatea occidentală au determinat deschiderea sa firească spre receptarea continuă a neologismelor de origine franceză. În limba română, influenţa franceză se situează în fruntea tuturor celorlalte, introducerea de termeni neologici realizându-se la nivel denotativ si conceptual, pe variate arii ale activităţii ştiinţifice, politice si culturale.

Într-o primă etapă, proiectul FROMISEM va stabili sursele de documentare pentru clarificarea principalelor concepte mobilizate în cercetarea lexicologică, cum ar fi: distincţia împrumut/neologism, definirea neologismelor, mecanismele creaţiei neologice etc. Aceste studii vor fundamenta ştiinţific selectarea corpusului şi creare unui nou model de abordare a problematicii împrumuturilor lexicale.

În a doua etapă, se va realiza partea aplicativă a proiectului prin redactarea unui studiu detaliat asupra aspectului semantic al cuvintelor din limba română cu etimon francez. Vom elabora o tipologie a împrumuturilor, evidenţiind diversitatea situaţiilor posibile: păstrarea sensului din franceză, modificarea sensului din limba sursa prin diferite tipuri de mutaţii sau inovaţii semantice (extensie, restricţie, metafore etc.) operate în cadrul limbii române.

Caracterul interdisciplinar al proiectului este asigurat de corelaţia dintre aspectele teoriei lingvistice şi ale activităţii lexicografice. Proiectul va oferi o nouă perspectivă în acest domeniu, ca bază de reflecţie pentru cercetări ulterioare care sa îmbunătăţească calitatea viitoarelor dicţionare şi lucrări de profil. Avem in vedere, de asemenea, fundamentarea ştiinţifica a politicilor lingvistice şi aplicarea lor didactică.

Abstract

Lexical borrowings represent a fertile area of study implying a contact between more linguistic systems, cultures, spiritual identities. The lexical neological ground of Romanian, constantly studied by Romanian linguists, is extremely rich and heterogeneous. The Latin physiognomy of Romanian, the spiritual affinities which relate us to western Romanness determined its natural openness toward the continuous reception of the neologisms of French origin. In Romanian, the French influence comes before all the others, the introduction of neological terms being done at the denotative and connotative levels, on various areas of scientific, political and cultural activities.

For the first phase the FROMISEM project will establish the sources of documentation in order to clarify the main concepts drawn into the lexicological research, such as the difference between borrowing and neologism, the definition of neologisms, the mechanism of neological creation etc. These studies will scientifically establish the selection of the body and the creation of a new model of approaching the problem of lexical borrowings.

The second phase includes the practical part of the project consisting in a detailed study of the semantic aspect of the Romanian words that have a French etymon. We shall elaborate a typology of borrowings, emphasizing the variety of the possible situations: preserving the meaning from French, changing the meaning from the source language through different alterations or semantic innovations (extension, restriction, metaphors etc.) in Romanian.

The interdisciplinary character of the project can be assured by the correlation between the aspect of linguistic theory and of lexicographical activities. The project will offer a new perspective in this domain, as a basis of reflection for further research to improve the quality of the future dictionaries and works in the domain. We also aim at the scientific substantiation of linguistic policies and at their didactic use.

Gazduit gratuit de 1web.ro
Home | Prezentare | Obiective | Echipa | Contact
© 2009 FROMISEM.ro, all rights reserved.